Rijschoolregelement

 • Door in te schrijven in de rijschool verbindt de leerling er zich toe het schoolreglement te kennen en stipt na te leven.
 • Bij aanvang van de lessen moet de leerling voor aanvang van de lessen aanwezig zijn in het leslokaal.
 • Het gebruik van alcoholhoudende dranken voor of tijdens de les is verboden, alsook het gebruik van stimulerende middelen.
 • Tijdens de lessen is het verboden te roken.
 • Tijdens de lessen is het gebruik van gsm-toestellen verboden.
 • Tijdens de lessen wegcode wordt er volledige orde en stilte geëist. Ordeverstoorders zullen door de leraar verzocht worden het leslokaal te verlaten.
 • Tijdens de lessen praktijk dienen de richtlijnen van de instructeur stipt nageleefd te worden.
 • De instructeur mag de praktijkles stopzetten indien de leerling zijn richtlijnen niet wenst op te volgen.
 • Een leerling, ingeschreven voor lessen praktijk, welke hij onmogelijk kan volgen, verwittigt de rijschool hiervan minstens 2 werkdagen voor de aanvang van de lessen.
 • Een leerling, ingeschreven voor een praktisch examen, welke hij onmogelijk kan volgen, verwittigt de rijschool hiervan minstens 5 werkdagen voor de aanvang van het examen.
 • Bij te laat of niet verwittigen worden de gemaakte afspraken voor 100 % aangerekend.
 • Het cursusgeld voor de theorie moet voor het begin der lessen voldaan zijn.
 • De betalingen gedaan om de leergang te waarborgen, kunnen door de cursist aangewend worden om een cursus op latere datum te volgen. Het bestuur kan de kostprijs van een cursus niet waarborgen wanneer slechts een voorschot op deze cursus is betaald. De prijs van een cursus blijft onderhevig aan eventuele prijsstijgingen.
 • Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.
 • Voor het tarief verwijzen wij naar de tarievenlijst op onze website.
 • Facturen zijn contant betaalbaar, hetzij op de overeengekomen vervaldag. Mocht de verschuldigde factuur niet contact betaald worden, hetzij niet op de overeengekomen vervaldag, dan is van rechtswege een rente verschuldigd ad 1% per maand als tevens een vooraf overeengekomen schadevergoeding begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60.
 • Mocht een cursist bij de inschrijving voorbehouden dat de kosten van de opleiding door een derde (bvb. Werkgever, ouders, enz.) zullen voldaan worden, dan blijft de cursist solidair met deze derde gehouden tot betaling. Overeenkomsten tussen een
  derde en de cursist zijn aan de rijschool onder geen enkele tegenstelbaar.
 • Een formulier voor aanvraag van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs, attest voor theorie- of praktijkexamen , zal slechts afgeleverd worden na volledige betaling van alle lessen.
 • De rijschool is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen tijdens de lessen.
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van het Gerechtelijk arrondissement van Hasselt.
 • Eventuele klachten kunnen gemeld worden via ombudsdienst@federdrive.be